Zintegrowany system powiązań miast w LGOF.

Wśród mieszkańców LGOF przeprowadzono badanie ankietowe nt. potrzeb i zwyczajów transportowych. Instytut badawczy Rubika Consulting, jako partner konsorcjum wykonawczego, zrealizował badania na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców. Poniżej prezentujemy wybrane wyniki.Celem badań było również oszacowanie wskaźników ruchliwości, określenie preferencji wyboru środków transportu i dostarczenie szczegółowych danych niezbędnych do budowy modelu ruchu.

W dniu 31 marca 2015 r. zakończyły się oficjalne prace nad projektem „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Projekt został zrealizowany w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz z budżetu państwa.  Celem głównym konkursu było upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Działania zaplanowane w ramach projektu prowadzone były wspólnie przez Lidera: Województwo Dolnośląskie, reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz ośmiu Partnerów: Miasto Legnicę, Gminę Miejską Głogów, Powiat Bolesławiecki, Gminę Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Legnickie Pole i Żukowice. Realizacja projektu pozwoliła na zainicjowanie współpracy w ramach LGOF. Odbyły się konferencje, warsztaty, konsultacje społeczne, informacje na temat prowadzonych działań były zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu. Możliwość aktywnego udziału w projekcie miały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego a także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne jednostki zainteresowane współpracą w ramach LGOF.

Jednym z efektów projektu jest określenie granic LGOF oraz identyfikacja najistotniejszych problemów i wyzwań. Istotnymi rezultatami projektu są również: diagnoza systemu transportu i wytyczne rozwoju zintegrowanego systemu transportu, które zostały zaadresowanie do dokumentów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Zaproponowany został również model współpracy w zakresie zintegrowanego planowania przestrzennego w LGOF.

Czytaj więcej na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Kliknij aby pobrać raport – broszurę projektu.

 

Wybrane wyniki badań: